Czasopismo

Redakcja “Kultury i Wartości” informuje, że począwszy od numeru 16/2015 pełne teksty artykułów i innych tekstów

są publikowane jedynie na nowej stronie kwartalnika: kulturaiwartosci.journals.umcs.pl

Autorów prosimy o zgłaszanie testów do publikacji jedynie za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego na nowej stronie.

 
Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikuje teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich m.in. jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia –  które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości”. Informuje także o konferencjach i innych wydarzeniach naukowych z zakresu tytułowej problematyki. Czasopismo „Kultura i Wartości” jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksacyjnych: CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. CEEOL: The Central and Eastern European Online Library. Index Copernicus Journals Master List. Wszystkie teksty publikowane w kwartalniku „Kultura i Wartości” są udostępniane czytelnikom bezpłatnie (open access) – w celach niekomercyjnych. Czytelnicy mogą w celach niekomercyjnych korzystać z zasobów czasopisma w formie wydruków papierowych lub elektronicznie zapisanych plików pdf, z wymogiem przestrzegania praw autorskich. Komercyjny użytek z zasobów czasopisma wymaga uprzedniej zgody redakcji czasopisma. Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom, które przygotowały recenzje tekstów, przeznaczonych do publikacji w aktualnym numerze kwartalnika. Pełna imienna lista recenzentów za rok 2014 zostanie opublikowana w ostatnim tegorocznym numerze. Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opublikowanymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania własnych propozycji. Kolejny numer „Kultury i Wartości” ukaże się w grudniu 2014.   Licencja Creative Commons