Dla Autorów

Autorów zainteresowanych publikacją w “Kulturze i Wartościach” prosimy o zgłaszanie tekstów wyłącznie za pośrednictwem nowej strony czasopisma. Po zarejestrowaniu się na stronie, należy wybrać opcję “prześlij tekst do opublikowania” i postępować zgodnie z poleceniami. Konieczne jest wprowadzenie wszystkich wymaganych przez system danych (w języku polskim i angielskim).

adres nowej strony:

journals.umcs.pl/kw

Redakcja czasopisma „Kultura i Wartości” przyjmuje do publikacji teksty naukowe, które stanowią rezultat badań historyczno-filozoficznych (oraz analogiczne opracowania z innych dziedzin naukowych), jak również teksty, których autorzy formułują własne koncepcje – zarówno rozwiązujące problemy teoretyczne, jak i podejmujące problemy praktyczne wyrastające z wyzwań czasów współczesnych.
Teksty powinny być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim oraz zawierać bibliografię, streszczenie w języku angielskim, wykaz słów kluczowych w języku angielskim. Jeśli tekst został napisany w języku polskim, należy również dołączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe.
Prosimy o stosowanie następującego formatowania tekstu: czcionka Times New Roman 12 pt, odstęp 1,5; wszystkie marginesy 2,5 cm. Prosimy też o niestosowanie w tekście wyróżnień typu: rozstrzelony druk, wyróżnienie cytatów w tekście poprzez zmianę wielkości czcionki i marginesów. Dopuszczalne są jedynie wyróżnienia typu: pogrubienie, kursywa. Prosimy o formatowanie tekstów w edytorze MS Word.
Przypisy należy zredagować w formie „klasycznej” i umieścić na dole strony, wedle wzoru:
1) N. Hartmann, Ethik, wyd. 4 niezmienione, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1962, s. 25;
2) W. Henckmann, Über Vernunft und Gefühl, [w:] Vernunft und Gefühl. Schelers Phänomenologie des emotionalen Lebens, red. Ch. Bermes, H. Henckmann, H. Leonardy, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, s. 9-24;
3) I. Eberhard, Das philosophische Werk Hans Reiners, „Zeitschrift für philosophische Forschung” 1971, t. 25 , z. 4, s. 615-618.
W przypadku tekstów napisanych w języku polskim, prosimy o stosowanie w przypisach polskich formuł: tamże, tenże, taż, wyd. cyt., dz. cyt., por. W bibliografii prosimy stosować sposób zapisu analogiczny do zapisu w przypisach.
Dopuszczalna maksymalna objętość tekstu wynosi 40 tys. znaków (1 arkusz) łącznie ze spacjami i przypisami. Redakcja zastrzega sobie możliwość publikacji tekstów o większej objętości. Streszczenie powinno zawierać maksymalne 150 słów.
Wszystkie nadesłane do Redakcji teksty są najpierw poddawane recenzji wstępnej (wewnątrzredakcyjnej). Następnie, w przypadku uzyskania pozytywnej recenzji wstępnej, teksty są poddawane procedurze podwójnej anonimowej (double blind) recenzji zewnętrznej , od której wyniku jest uzależniona ich publikacja. Teksty są recenzowane przez dwóch recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki, której dotyczy tekst. O wyniku recenzji Autor zostaje poinformowany w terminie do trzech miesięcy od momentu potwierdzenia przez Redakcję odbioru tekstu oraz przyjęcia go do recenzji. Formularz recenzji jest dostępny pod adresem: formularz recenzji Wszystkie teksty należy nadsyłać, po zarejestrowaniu się na stronie,  za pośrednictwem opcji “prześlij tekst do opublikowania” – na nowej stronie kwartalnika. Za teksty przyjęte do publikacji wydawca „Kultury i Wartości” nie płaci honorariów.