Zapora „ghostwritingu”

Redakcja „Kultury i Wartości” wdraża procedury , służące eliminacji niebezpieczeństw związanych z takimi negatywnymi zjawiskami, jak  „ghostwriting” i „guest authorship”.

Nadsyłając  tekst do publikacji w „Kulturze i Wartościach”, autor oświadcza, że nadesłany tekst jest w całości jego dziełem. W przypadku gdy tekst został przygotowany przez kilku autorów, konieczne jest podanie ich nazwisk oraz określenie charakteru oraz stopnia ich udziału w powstaniu publikacji.

Redakcja „Kultury i Wartości”  prowadzi i zachowuje dokumentację związaną ze stwierdzonymi nadużyciami.

Redakcja „Kultury i Wartości” informuje, że w przypadku ujawnienia nierzetelności naukowej (łacznie z „ghostwriting” i „guest authorship”), informuje  o tym fakcie pracodawcę autora nadesłanego tekstu.

Redakcja „Kultury i Wartości” kieruje wszystkie teksty, które uzyskały pozytywną recenzję „wewnątrzredakcyjną” do podwójnej anonimowej recenzji zewnętrznej (double-blind review).

Redakcja „Kultury i Wartości” respektuje  zasady postępowania recenzyjnego określone w broszurze opublikowanej przez MNiSW  pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf