Wymogi redakcyjne i tryb recenzji

Redakcja czasopisma „Kultura i Wartości” przyjmuje do publikacji teksty  naukowe, które stanowią rezultat badań historyczno-filozoficznych (oraz analogiczne opracowania z innych dziedzin naukowych), jak również teksty, których autorzy formułują własne koncepcje – zarówno rozwiązujące problemy teoretyczne, jak i podejmujące problemy praktyczne wyrastające z wyzwań czasów współczesnych. Teksty powinny być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim oraz zawierać bibliografię,  streszczenie w języku angielskim, wykaz słów kluczowych w języku angielskim. Jeśli tekst został napisany w języku polskim, należy również dołączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe. Prosimy o stosowanie następującego formatowania tekstu: czcionka Times New Roman 12 pt, odstęp 1,5;  wszystkie marginesy 2,5 cm. Prosimy też o niestosowanie w tekście wyróżnień typu: rozstrzelony druk, wyróżnienie cytatów w tekście poprzez zmianę wielkości czcionki i marginesów.  Dopuszczalne są jedynie wyróżnienia typu: pogrubienie, kursywa. Prosimy o formatowanie tekstów w edytorze MS Word. Przypisy należy zredagować w formie „klasycznej” i umieścić  na dole strony, wedle wzoru: 1) N. Hartmann, Ethik, wyd. 4 niezmienione, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1962, s. 25; 2) W. Henckmann, Über Vernunft und Gefühl, [w:] Vernunft und Gefühl. Schelers Phänomenologie des emotionalen Lebens, red. Ch. Bermes, H. Henckmann, H. Leonardy, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, s. 9-24; 3) I. Eberhard, Das philosophische Werk Hans Reiners, „Zeitschrift für philosophische Forschung” 1971, t. 25 , z. 4, s. 615-618. W przypadku tekstów napisanych w języku polskim, prosimy o stosowanie w przypisach polskich formuł: tamże, tenże, taż, wyd. cyt., dz. cyt., por. W bibliografii  prosimy stosować sposób zapisu analogiczny do zapisu w przypisach. Dopuszczalna maksymalna objętość tekstu wynosi 40 tys. znaków (1 arkusz) łącznie ze spacjami i przypisami. Redakcja zastrzega sobie możliwość publikacji tekstów o większej objętości. Streszczenie powinno zawierać maksymalne 150 słów.
1. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty są w pierwszym etapie poddawane recenzji wstępnej (wewnątrzredakcyjnej). 2. W przypadku uzyskania pozytywnej recenzji wstępnej, teksty są poddawane procedurze podwójnej anonimowej (double blind) recenzji zewnętrznej. W innych, wyjątkowych przypadkach wymagane jest oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Teksty są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki, której dotyczy tekst. W przypadku tekstów napisanych w języku angielskim lub niemieckim, przynajmniej jeden z recenzentów posługuje się angielskim lub niemieckim jako językiem ojczystym. 3. O wyniku recenzji Autor zostaje poinformowany w terminie do trzech miesięcy od momentu potwierdzenia przez redakcję, że tekst uzyskał pozytywny wynik recenzji wstępnej i został skierowany do recenzji zewnętrznych. 4. Formularz recenzji jest dostępny pod adresem: formularz recenzji 5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzenta co do publikacji tekstu. 6. W przypadku, gdy recenzent sugeruje dokonanie istotnych poprawek, od których wprowadzenia uzależnia dopuszczenie tekstu do publikacji, Autor powinien wprowadzić takie poprawki, ewentualnie przekazać redakcji uzasadnienie, dlaczego ich nie akceptuje 7. W przypadku znacznych rozbieżności we wnioskach zawartych w dwóch recenzjach, redakcja po zapoznaniu się z recenzjami, może skierować tekst do kolejnej recenzji. 8. Tekst jest publikowany gdy recenzenci wnioskują o jego publikację bez konieczności wprowadzania istotnych poprawek lub gdy Autor wprowadził istotne poprawki uwzględniające zalecenia recenzentów. 9. Tekst nie jest publikowany, gdy (1) nie został zakwalifikowany do procedury recenzyjnej ze względu na niezgodność z merytorycznym profilem czasopisma lub (2) gdy nie uzyskał pozytywnej recenzji wstępnej, w rezultacie czego nie został skierowany do recenzji zewnętrznych, lub (3) gdy uzyskał recenzje kończące się wnioskiem negatywnym, lub (4) gdy Autor nie wprowadził istotnych poprawek wnioskowanych przez recenzentów. 10. Nazwiska recenzentów (za cały rok) są publikowane w ostatnim numerze w danym roku oraz w zakładce Recenzenci. 11. Redakcja dokłada starań, by w procedurze recenzyjnej zachować zgodność z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Dobre obyczaje w nauce” oraz z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 12. Artykuły przysyłane do publikacji w „Kulturze i Wartościach” powinny zawierać; 1) wyraźnie sformułowany problem badawczy, który jest podejmowany w tekście; 2) wyraźnie sformułowane wnioski badawcze; 3) krytyczne omówienie innych ujęć i rozwiązań analizowanego problemu; 4) określenie, w czym tkwi nowość proponowanego ujęcia na tle ujęć już istniejących; 5)wyraźne określenie stosowanej metodologii. Oprócz tekstu głównego Autor powinien przygotować streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz bibliografię – w formacie przyjętym w „Kulturze i Wartościach”. Przygotowując bibliografię załącznikową, Autor powinien – o ile to możliwe – umieszczać przypisane do poszczególnych publikacji numery DOI. W trakcie procedury zgłaszania artykułu naukowego lub innego tekstu Autor powinien stosować się do poleceń zawartych na stronie, poprzez którą następuje zgłoszenie tekstu.

Wszystkie teksty należy nadsyłać wyłącznie drogą e-mailową na adresy e-mailowe kwartalnika: na adres kulturaiwartosci@filozofia.umcs.lublin.pl  lub na adres redaktora naczelnego leszekkopciuch@wp.pl Za teksty przyjęte do publikacji wydawca „Kultury i Wartości” nie płaci honorariów.