Numer 1(9) /2014

  Wypedzenie28.02.jpg

Od redakcji pełny tekst w formacie pdf

A R T Y K U Ł Y:

Artur Mordka, Aesthetic Qualities of Francis Bacon’s Canvases and the Issue of Value Response pełny tekst artykułu w formacie pdf (w języku angielskim)

W artykule autor rozważa problem odpowiedzi na wartość, używając metod teorii estetycznych, które preferują ‘materialne’ podejście do tego zagadnienia aksjologicznego oraz odwołując się do malarstwa Francisa Bacona. Odpowiedź ta jest emocjonalną reakcją powodowaną wieloma obszarami obrazu. Jednakże analiza dotyczy tych artystycznych czynników, których znaczenie jest często pomijane w ogólnych rozważaniach estetycznych: podobrazia, własności płótna, rodzaju farby, warstwy malarskiej, narzędzi malarskich, a nawet technicznych spraw: rodzaju i wielkości płótna. Analizy tych kategorii pokazują, jak wyłania się stopniowo kolorystyczny logos obrazu ; logos, którego porządek wrażeniowego naporu i przemocy koloru współgra z dyscypliną formalną w tworzeniu szczególnej wartości – okropnego piękna.

Słowa kluczowe: malarstwo, płótno, wartość artystyczna, estetyka, ontologia, Bacon.

Urszula Maja Krzyżanowska, O powiązaniach sztuki i kultury erotycznej na przykładzie japońskich shunga pełny tekst artykułu w formacie pdf

Artykuł opisuje relacje pomiędzy twórczością artystyczną a kulturą erotyczną na przykładzie Japonii oraz podejmuje pytanie, czy na podstawie analizy twórczości artystycznej można wnioskować o tym, jak rozumiane są różne kategorie w danej kulturze. W historii japońskiej twórczości plastycznej powstało słowo shunga (jap. 春画), które można przetłumaczyć jako „wiosenne obrazy”. Słowo „wiosna” stanowi eufemistyczne określenie czynności seksualnych, a shungę można rozumieć jako japońską sztukę erotyczną. Artykuł pokazuje, dlaczego „wiosenne obrazy” są nie tylko dziełami sztuki, ale też ilustracją japońskiej kultury – nie tylko – erotycznej.

Słowa kluczowe: shunga, ukiyo-e, kultura, sztuka, erotyzm, pornografia, estetyka japońska.

Anna Głąb, Podwójnie narodzeni. Na marginesie „Nieciekawej historii” Antoniego Czechowa pełny tekst artykułu w formacie pdf

Autorka polemizuje z tezą Lwa Szestowa, który nazwał Antoniego Czechowa „piewcą beznadziejności”, poprzez wskazanie na jego filozofię humoru ujawniającą się w formie, jak i treści jego utworów. Egzemplifikacją tej filozofii jest kontrapunktyczna struktura opowiadania Nieciekawa historia, w którym głównym pytaniem jest: „co robić?”. Autorka proponuje inne wyjaśnienie dla przyjętej przez Szestowa kategorii „twórczości z niczego”, odwołując się do filozofii Williama Jamesa(szczególnie do pojęcia podwójnie narodzonych i prawa do wiary), która dostarcza adekwatnych kategorii do zdiagnozowania melancholii bohaterów Czechowa. Na koniec, za Tomaszem Mannem, autorka stwierdza, że odpowiedzią Czechowa na pytanie, „co robić?” jest zaangażowanie poprzez pracę.

Słowa kluczowe: Czechow, Szestow, James, podwójnie narodzeni, prawo do wiary, Mann, kontrapunkt, humor, melancholia, praca.

Justyna Kleszcz, Wpływ zwierząt na formę współczesnych przestrzeni miejskich Pełny tekst artykułu w formacie pdf

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi w miastach od początków prowadzenia przez niego osiadłego trybu życia, a ich rola w codziennym życiu ludzi jest znana i bezsprzeczna. Jednak dopiero niedawno człowiek zauważył zjawisko opuszczania przez nie centrów miast w poszukiwaniu bezpieczniejszego środowiska. Ideologiczną podstawę dla powstania ruchu na rzecz powrotu zwierząt do ich siedlisk miejskich stworzył Peter Singer w opublikowanym w 1975 roku Animal Liberation. Poglądy zawarte w tej pracy legły u podstaw ruchu, którego celem jest uświadomienie mieszkańcom znaczenia obecności dzikich gatunków na terenach zurbanizowanych. Tworzenie integracyjnych przestrzeni międzygatunkowych stało się od niedawna wyznacznikiem nowoczesnego projektowania. Podążają za tym również liczne działania artystyczne. Poniższe opracowanie stanowi próbę scharakteryzowania czynników, dzięki którym możliwa stała się zmiana podejścia do przestrzeni miejskiej jako monokultury przeznaczonej tylko dla ludzi i przyczyniła się do przekształcenia jej w przestrzenie integracyjne.

Słowa kluczowe: przestrzeń międzygatunkowa, zwierzę w architekturze, miasto, architektura mieszkaniowa, projektowanie dla zwierząt

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Al-Nisaiyat- różne wymiary zjawiska feminizmu w świecie islamu pełny tekst artykułu w formacie pdf

Zjawisko feminizmu, na ogół łączone ze światem zachodnim, posiada swój odpowiednik w kręgu kultury muzułmańskiej. Początki ideologii myśli feministycznej w świecie islamu – An-Nisayat – sięgają końca XIX w. W obrębie ruchu możemy wyodrębnić kilka nurtów. Pierwszy, nazywany niekiedy feminizmem niewidocznym, przypada umownie na lata 1860-1920. Drugi etap rozwoju ruchu ma miejsce do lat 70. XX w. i wpisuje się w budowę niepodległych, nowoczesnych państw w świecie arabskim. Charakteryzuje się sekularystycznym, liberalnym podejściem do praw kobiet, często też bywa określany kopią modelu społeczeństwa zachodniego. Trzeci okres feminizmu – feminizm islamski – w przeciwieństwie do wcześniejszego etapu poszukuje podbudowy ideologicznej ruchu w religii muzułmańskiej. Artykuł prezentuje trzy wskazane powyżej nurty w feminizmie islamskim. Ostatnia część artykułu została poświęcona charakterystyce kilku najważniejszych międzynarodowych organizacji tworzących światowy ruch feminizmu islamskiego..

Słowa kluczowe: islam, ruch feministyczny, islamski feminizm, status kobiety w islamie

K O M U N I K A T Y   I   S P R A W O Z D A N I A

Leszek Kopciuch, Od idei postępu do idei kryzysu, Lublin, 28-28 stycznia 2014 pełny tekst sprawozdania w formacie pdf

Leszek Kopciuch, Uzasadnianie w aksjologii i etyce, Lublin 27-28 marca 2014 pełny tekst sprawozdania w formacie pdf

 Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.