Numer 3(11) /2014

 

Wypedzenie28.02.jpg

 

Od redakcji pełny tekst w formacie pdf

A R T Y K U Ł Y:

Kazimierz Rynkiewicz, Filozofia mistyczna czy raczej filozoficzny mistycyzm? Antropologiczne uwarunkowania mistycyzmu i filozofii Karola Wojtyły pełny tekst w formacie pdf

Filozofia i mistyka jako odrębne obszary badań głęboko się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Widać to szczególnie w twórczości Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dlatego pojawia się pytanie: Czy mamy do czynienia u Wojtyły z filozofią mistyczną, czy też raczej z mistyką filozoficzną? Celem artykułu nie jest wyczerpująca analiza relacji zachodzącej między mistyką a filozofią Wojtyły, lecz ukazanie niektórych kluczowych elementów, które posiadają charakter zarówno mistyczny jak też filozoficzny, a przy tym są istotne dla właściwego zrozumienia antropologii Wojtyły. Chodzi więc o doświadczenie, metafizykę i człowieka. W tym kontekście pojawia się pytanie o skuteczność czynnika integracyjnego, przenikającego obszar mistyki i filozofii.

Słowa kluczowe: mistycyzm, filozofia, doświadczenie, integracja


Paweł Nowicki, Charlesa Taylora dyskusja z naturalizmem pełny tekst w formacie pdf

Celem artykułu jest analiza rozważań Charlesa Taylora dotyczących problematyki ludzkiej tożsamości oraz wskazanie głównych tez jego antynaturalizmu. Zostaje też podjęta kwestia pozycji myśli Taylora w horyzoncie tradycji fenomenologii oraz filozofii hermeneutycznej. Krytyka naturalizmu polega między innymi na wykazaniu konstytutywnego dla człowieka horyzontu aksjologicznego – nieusuwalnych ram pojęciowych, poprzedzających wszelkie redukcjonistyczne koncepcje natury ludzkiej.

Słowa kluczowe: naturalizm, psychologizm, filozofia hermeneutyczna, fenomenologia


Magdalena Hoły-Łuczaj, Posthumanizm: między metafizyką a etyką pełny tekst w formacie pdf

W artykule badam kluczowe dla posthumanizmu założenie mówiące, że stworzenie nowej metafizyki ustanowi fundament dla nowej etyki obejmującej nie tylko człowieka, ale też byty nie-ludzkie. W artykule najpierw zrekonstruowano tę tezę na przykładzie „nowego materializmu” (R. Braidotti, J. Bennett, D. Coole, S. Frost), a następnie omówiono problemy łączące się z uzasadnianiem tez etycznych poprzez twierdzenia o charakterze metafizycznym, jakie pojawiają się w obrębie posthumanizmu.

Słowa kluczowe: posthumanizm, nowy materializm, metafizyka, etyka


Justyna Rynkiewicz, Uzasadnienie w etyce Emmanuela Lévinasa pełny tekst w formacie pdf

W artykule analizowany jest problem uzasadnienia w etyce Emmanuela Lévinasa. Autorka formułuje tezę, że według Lévinasa podawanie racji przemawiających za dobrym postępowaniem jest bezcelowe ze względu na pozaintelektualny charakter relacji etycznej. To właśnie rozum, z jego tendencjami do totalizacji, jest czynnikiem sankcjonującym przemoc. Człowiek musi ujrzeć nieredukowalną odmienność drugiego człowieka, by móc wejść z nim w relację metafizyczną. Jest to niemożliwe przy użyciu rozumu, gdyż natura tej relacji jest pozaintelektualna. Autorka wskazuje również powody, ze względu na które rozum nie jest koniecznym elementem ufundowania etyki. Pokazuje także problemy, do których prowadzi próba uzasadniania moralności za pomocą racji intelektualnych.

Słowa kluczowe: etyka, uzasadnienie, relacja metafizyczna, moralność


Markus Lipowicz, Antydekalog Markiza de Sade’a albo związek między postmodernizacją i dechrystianizacją kultury Zachodu pełny tekst w formacie pdf

Celem artykułu jest interpretacja twórczości Markiza de Sade’a z punktu widzenia filozofii i socjologii. Tekst stanowi także polemikę z powszechnie uznanymi w Polsce interpretacjami twórczości Sade’a. Przedstawiając Markiza jako proto-postmodernistę będę chciał wskazać, że udało mu się wyrazić autentyczne tendencje współczesnej kultury zachodniej. Usiłując wyciągnąć ostateczne konsekwencje odejścia zachodniej kultury od chrześcijańskiej tradycji moralnej oraz zasad integracji społecznej, Sade żywi przekonanie, iż odejście od metafizycznych idei powinno sprowadzić całą ludzką egzystencję do zmysłowego wymiaru życia. Analogicznie współczesny rozwój pornografii oraz kultury masowej opartej na treściach erotycznych tworzy wirtualny świat pożądania oraz nieustającej gry ze zmysłowością ludzką. Filozoficznym fundamentem tego rozwoju jest właśnie twórczość Markiza. Ostatecznie współczesna kultura ponowoczesna tworzy rzeczywistość społeczną, w której człowiek w sposób świadomy pozwala zmysłowości panować nad ideami – a nie odwrotnie.

Słowa kluczowe: Markiz de Sade, nowoczesność, ponowoczesność, chrześcijaństwo, dechrystianizacja, natura, wartości, popędy, erotyka, kultura, świat wirtualny


Ganna Biłyk, “Negatywne” i “pozytywne” koncepcje kreatywnośći: “wskaźniki ontologiczne ” i intencjonalność pełny tekst w formacie pdf (w języku angielskim)

Sposoby podejścia do rozumienia twórczości można podzielić ze względu „wskaźnik ontologiczny”. Ujęcie pozytywne ujęcie mówi, że twórczość dodaje do świata pewien nowy byt. Koncepcja negatywna stwierdza, że jeden z elementów bytu zostaje w procesu twórczości usunięty. Analizując relację „twórca – twórczość”, w każdej koncepcji twórczości można wyodrębnić „ukierunkowanie” działania twórczego – albo na dodanie nowego bytu, albo na jego usunięcie. Przykładowo, twórczość negatywna jest możliwa tylko w ten sposób, że „twórca’ usuwa pewien byt. Jako reprezentatywny przykłady zostały wybrane koncepcje Berdiajewa i Blanchota. Badania pokazują ponadto, że jest więcej skomplikowanych podejść do rozumienia twórczości, na przykład podejście „neutralne” bądź transformatywne, które mówi o przekształcaniu istniejącego w świecie bytu. Antropologiczny aspekt twórczości ujawnia się w pojęciu intencjonalności. Pojęcie to stwarza możliwość różnych ujęć i koncepcji na polu praktyki twórczej.

Słowa kluczowe: twórczość, koncepcje „negatywne”, koncepcje „pozytywne”, intencjonalność


Krystyna Skurjat, Dialog wychowawczy – szanse i zagrożenia pełny tekst w formacie pdf

Celem artykułu jest uzasadnienie poglądu, że kompetencje komunikacyjne są najważniejszym elementem procesu wychowania oraz że opanowanie zasad trudnej sztuki komunikacji otwartej (zarówno w formie komunikacji bezpośredniej jak i pośredniej) jest warunkiem skutecznego porozumienia. Aby zbudować prawidłowe relacje międzyludzkie należy realizować dobry typ dialogu: treść, język i klimat rozmowy powinny sprzyjać: otwartości (tj. randze problemów), uważności i taktownemu mówieniu prawdy. Dobra rozmowa bezwzględnie wymaga wyrugowania nawykowego, automatycznego przyjmowania postawy obronnej. Powinna budować poczucie subiektywnej bliskości i bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: dialog, komunikacja interpersonalna, socjalizacja, skuteczne komunikowanie

R E C E N Z J E:

Krzysztof Rojek, Recenzja: Józef Bremer, Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 pełny tekst w formacie pdf

Tomasz Stefaniuk, Recenzja: Eugeniusz Sakowicz, Muzułmańśka edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha Güllena, Białystok 2014 pełny tekst w formacie pdf

Leszek Kopciuch, Recenzja: Adam Nobis, Studia globalne. Wprowadzenie, Wyd. Chromcon, Wrocław 2014 pełny tekst w formacie pdf

K O M U N I K A T Y I S P R A W O Z D A N I A:

Honorata Jakuszko, Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej, Lublin, 9-10 października 2014 pełny tekst w formacie pdf

Leszek Kopciuch, Przyroda – Miasto – Globalność, Wrocław, 17 października 2014 pełny tekst w formacie pdf


Licencja Creative Commons